LIMITED EDITION

REGULAMIN KONKURSU

„Glade Podróż do Laponii”

1. DEFINICJE

1.1. Konkurs – konkurs pod nazwą „Glade Podróż do Laponii ” organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dalej zwany Konkursem.

1.2. Organizator - Loyalty Point Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-235), przy ulicy Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491369, NIP: 951 237 56 53, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 300.000,- zł,

1.3. Uczestnik – osoba o jakiej mowa w ust. 3.1. Regulaminu.

1.4. Produkt – dowolny produkt marki GLADE dostępny w punktach sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub w sklepach internetowych prowadzonych przez te punkty sprzedaży detalicznej.

1.5. Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT potwierdzające zakup Produktu, z zastrzeżeniem, że z treści dowodu zakupu powinno jednoznacznie wynikać, że zakup obejmuje Produkt.

1.6. Strona Konkursu – www.gladepodrozdolaponii.pl

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Sprzedaż Produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie trwa od 16 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.

2.2. Nagrody przyznawane są : 10 grudnia 2020 r. oraz 2 stycznia 2020 r. na zasadach opisanych w Rozdziale 5.

2.3. Zakup przez Uczestnika Produktów przed lub po terminie wskazanym w ust. 2.1. nie uprawnia do udziału w Konkursie.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, nabywających Produkty, o których mowa w ust. 1.4., jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz SC Johnson sp. z o.o. W Konkursie nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie konsument powinien:

a) w okresie, o którym mowa w ust. 2.1. powyżej, zakupić Produkt,

b) zachować Dowód zakupu Produktu,

c) zgłosić się w terminie o jakim mowa w ust. 2.1. do udziału w Konkursie za pośrednictwem Strony Konkursu.

3.2. Nabycie jednego Produktu potwierdzone Dowodem Zakupu dokumentującym zakup, upoważnia tylko do jednego zgłoszenia udziału w Konkursie.

3.3. Zakup kilku Produktów potwierdzony jednym Dowodem Zakupu upoważnia do jednego zgłoszenia udziału w Konkursie.

3.4. Zakup kilku Produktów potwierdzony kilkoma Dowodami Zakupu upoważnia do tylu zgłoszeń udziału w Konkursie ile Produktów potwierdzonych osobnymi dowodami zakupu posiada Uczestnik.

3.5. Zgłaszając swój udział w Konkursie w sposób o jakim mowa w ust. 3.1. lit. c) uczestnik wypełnia formularz rejestracyjny, gdzie podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

Dodatkowo po podaniu powyższych danych uczestnik

c) załącza zdjęcie Dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktu,

d) realizuje zadanie konkursowe o jakim mowa w ust. 3.6.

e) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wyraża zgodę na przestrzeganie jego postanowień,

f) potwierdza zapoznanie się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania podanych przez niego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie zawartą w formularzu,

g) potwierdza, że jest osobą pełnoletnią,

h) potwierdza, że jest autorem zadania Konkursowego.

3.6. Realizacja zadania konkursowego polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Jak wprowadzasz w domu magiczną atmosferę w czasie Świąt?

3.7. Realizując zadanie konkursowe Uczestnik powinien użyć nie więcej niż 50 słów oraz wykazać się kreatywnością by zainspirować Komisję Konkursową.

3.8. O czasie zgłoszenia do Konkursu, o którym mowa w ust. 3.5. powyżej decyduje chwila rejestracji w systemie komputerowym Organizatora.

3.9. Organizator zastrzega sobie możliwość zastosowania systemu zabezpieczenia CAPTCHA (konieczność przepisania kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej) przy wypełnianiu przez uczestnika formularza rejestracyjnego, o jakim mowa w ust. 3.5.

4. NAGRODY

4.1. W Konkursie zostaje przyznanych łącznie 151 Nagród.

4.2. Nagrodami w Konkursie są.

a) 1 (jedna) nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) dalej zwana „Nagrodą Główną”,

b) 50 (pięćdziesiąt) aparatów Fuji Film Instax Insta Mini 9 o wartości 250,-zł dwieście pięćdziesiąt złotych każdy, zwanych dalej „Aparatami”,

c) 100 (sto) bonów uprawniających do zakupów na www.swetryswiateczne.pl swetra świątecznego. Każdy bon uprawnia do zakupu za kwotę 100,- zł zwanych dalej „Bonami”

łącznie zwanych dalej „Nagrodami

4.2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu rzeczowego ani pieniężnego.

4.3. Zwycięzcy Konkursu który odbierze Nagrodę Główną zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 1.111,-zł. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, a przeznaczone będzie na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Płatność podatku zostanie dokonana na konto właściwego organu podatkowego przez Organizatora.

4.4. Każdemu Zwycięzcy Konkursu który odbierze Aparat zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 28,- zł. Dodatkowa nagroda pieniężne nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, a przeznaczone będzie na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Płatność podatku zostanie dokonana na konto właściwego organu podatkowego przez Organizatora.

4.5. Każdemu Zwycięzcy Konkursu który odbierze Bon zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,- zł. Dodatkowa nagroda pieniężne nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, a przeznaczone będzie na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Płatność podatku zostanie dokonana na konto właściwego organu podatkowego przez Organizatora.

4.6. Bony są ważne do 1 października 2021 roku i uprawniają do jednorazowego zakupu. W przypadku dokonania zakupu na kwotę niższą niż 100 zł z bonu nie zostaje wydana reszta.

4.7. Z zastrzeżeniem ust. 5.5. każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie. W przypadku ustalenia, że Uczestnik wygrał już jedną Nagrodę w Konkursie nie uzyskuje on prawa do kolejnej Nagrody.

5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1. Nagrody w Konkursie przyznawane przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą trzy osoby wskazane przez Organizatora.

5.2. Wyłanianie Zwycięzców Konkursu odbywa się w siedzibie Organizatora spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń konkursowych

5.3. W dniu 10 grudnia 2020 r. Komisja Konkursowa wyłoni 60 Zwycięzców Bonów oraz 25 Zwycięzców Aparatów ze wszystkich zgłoszeń przesłanych do Konkursu do dnia 9 grudnia 2020 r.

5.4. W dniu 2 stycznia 2021 r. Komisja Konkursowa wyłoni 40 Zwycięzców Bonów oraz 25 Aparatów ze wszystkich zgłoszeń przesłanych do Konkursu od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. z zastrzeżeniem ust. 5.8.

5.5. Wśród wszystkich Zwycięzców, o jakich mowa w ust. 5.3. oraz 5.4. w dniu 2 stycznia 2021 r. Komisja wyłoni Zwycięzcę Nagrody głównej.

5.6. Komisja Konkursowa wyłaniając Zwycięzców bierze pod uwagę kryteria wskazane w ust. 3.7. oraz pomysłowość Uczestników, a także sposób sformułowania odpowiedzi z punktu widzenia zasad języka polskiego. Przyznając Nagrodę główną Komisja wybiera najlepszą i najciekawszą w jej ocenie odpowiedź na pytanie konkursowe.

5.7. Do dnia 1 lutego 2021 r. na Stronie Konkursu Organizator ogłosi wyniki Konkursu.

5.8. Jeżeli w dniu 10 grudnia 2020 r. ilość zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba przewidzianych do przyznania na ten dzień Nagród Organizator przyzna mniejszą Liczbę Nagród, a pozostała nieprzyznane będą przyznawana w dniu 2 stycznia 2021 r. Jeżeli 2 stycznia 2021 r. liczba zgłoszeń do Konkursu o jakich mowa w ust. 5.4. będzie mniejsza niż liczba przewidzianych do przyznania Nagród Organizator przyzna mniejszą liczbę Nagród, z zastrzeżeniem że musi zostać przyznana Nagroda główna.

6. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I WYDAWANIE NAGRÓD

6.1. Każdy Zwycięzca, który uzyskał prawo do nagrody powiadamiany jest przez Organizatora o wygranej w formie wiadomości e-mail.

6.2. W wiadomości o uzyskaniu prawa do Nagrody głównej lub Aparatu Organizator informuje uczestnika, który wygrał o konieczności przesłania w terminie 3 dni informacji o danych adresowych (imieniu i nazwisku, adresie zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), na jakie ma zostać wysłana Nagroda. W przypadku Nagrody głównej dodatkowo Zwycięzca proszony jest o podanie nr rachunku bankowego na jaki ma zostać wpłacona wygrana. Informacje o jakich mowa w niniejszym ustępie mają zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Organizatora kontakt@konkursglade.pl O przesłaniu wiadomości e-mail na adres Organizatora uczestnik jest powiadomiony automatycznym komunikatem zwrotnym.

6.3. W wiadomości o uzyskaniu prawa do nagrody w postaci Bonu Organizator informuje uczestnika o wygranej i jednocześnie przesyła Bon w formie elektronicznej.

6.4. Nieprzesłanie przez Zwycięzcę danej Nagrody danych o jakich mowa w ust. 6.2. skutkuje utratą prawa do Nagrody.

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem Nagrody.

6.6. Nagrody zostają wysłane do Zwycięzcy w formie przesyłek kurierskich na wskazany adres. W razie niemożliwości przesłania Nagrody z przyczyn dotyczących Zwycięzcy, traci on prawo do Nagrody.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

7.2. Administratorem danych osobowych jest Loyalty Point Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klimczaka 1, 02 – 797 Warszawa.

7.3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników dokonywane będzie w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu „Glade Podróż do Laponii”, w szczególności w celu wydania nagród przewidzianych w Konkursie na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych;

b) w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, związanych z wydaniem nagród w Konkursie - na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

c) w celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń administratora danych wobec Uczestników Konkursu - na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych.

7.4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych przez administratora danych związanych z wydaniem nagród w Konkursie, a także przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń administratora danych wobec Uczestników związanych z Konkursem.

7.5. Uczestnicy mają prawo:

a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem ust. 7.6.

b) wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych.

7.6. Żądanie przez Uczestnika usunięcia jego danych osobowych zgodnie z ust. 7.5. lit a) jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie, a jeżeli żądanie usunięcia nastąpiło po zdobyciu przez Uczestnika Nagrody a przed jej wysłaniem, wówczas Uczestnik traci do niej prawo, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie lub w formie wiadomości e-mail.

8.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

8.3. Reklamacje pisemne są zgłaszane na adres Organizatora Loyalty Point Sp. z o.o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Glade Podróż do Laponii”, a reklamacje w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@konkursglade.pl. Reklamacje wysłane w formie wiadomości e-mail być zatytułowane „Glade Podróż do Laponii-reklamacja”.

8.4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnicy są powiadamiani pisemnie w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia pisemnie lub w formie wiadomości e-mail w zależności od sposobu w jaki została złożona reklamacja.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Nagrody nieprzyznane, bądź takie co do których uczestnicy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym regulaminie pozostają w dyspozycji Organizatora.

9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.3. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibach Organizatora oraz Sponsora, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00-17:00 oraz na stronie internetowej: www.gladepodrozdolaponii.pl